نیم ساعت پیش خدا رو دیدم

قوز گرده با پالتوی مشکی بلندش
سرفه کنان در حیاط از
کنار دو سرو سیاه گذشت
رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد
آواز که خواند تازه فهمیدم
پدرم هست نه پدرم
2022/01/03 - 10:03