مردی لبهای زنی را بوسید
به قدر یک بوسه
از اندوه جهان کم شد.
2022/01/03 - 15:43
پیوست عکس:
1596434041692872_large.jpg
1596434041692872_large.jpg · 500x500px, 118KB