چیزی داره تموم میشه

چیزی داره شروع میشه
ترک عادتهای کهنه
خو گرفتن به عادت های نو
این احساس چنان آشناس
که گویی هزاران بار زندگی کردمش
میدونم و نمیدونم

2022/01/04 - 10:02