حسین پناهی

به ما گفته بودن نوشابه پپسی گناه هست
من اولی کاری که بعد از
رسیدن به تهران کردم از یه دستفروش
نوشابه پپسی خریدم و خوردم
اون موقع تازه فهمیدم که
گناه چقدر شیرینه
2022/01/04 - 10:04