حس بدیه
ندونی کجای زندگیه عشقت هستی
عشقی که
با حرفاش میکنه گرمت
ولی با کاراش میکنه سردت
2022/01/04 - 10:13