ای عشق به شوق تو گذر می‌کنم ازخویش

تو "قاف" قرار من و من "عین" عبورم.....
2022/01/04 - 10:14