خورشید بتابد یا نتابد
ماه باشد یا نباشد
شب و روز من بکی شده
فرقی ندارد برای من
همه چیز برآیم رویا شده
عشق تو برآیم آرزو شده
به رویا و آرزو کاری ندارم
حقیقت این است که دوستت دارم
2022/01/04 - 10:17