صندلیت رو کنار صندلی من بگذار
هم نشینی با تو یعنی
تعطیلی همه درد هایم

2022/01/04 - 10:19