رفتم توالت عمومی، دیدم روی سیفون نوشته:
((خواهی که نبیند اَحدی این هنرت را،
برخیز و بکش سیفون بالای سرت را))
من موندم شاعرای این مملکت چرا استعدادها رو اینجور جاها خالی میکنن... تازه برگشتم دیدم یکی نوشته :
((سنجیدم ودیدم سخنت عين صواب است،
صد حيف كه دستگيره سیفون خراب است))
2022/01/04 - 12:31