رو دیوار مصلا نوشته بود :

نماز را با جلال و شکوه برگزار کنید


یکی زیرش نوشته :

جلال نبود ... !
با شکوه برگزار کردیم

خیلی خوش گذشت
2022/01/04 - 12:37