مـشكل ما خدا نيست!
مـشكل ما انسانهايى هستنـد
كه خود را نماينده خدا دانستند

و با نام خدا هر كارى كه خـواستند كردند.
2022/01/05 - 12:48