پشت پلک پنجره به خواب رفته ام
اینجا همه چیز برعکس شده
من "شب" را به آغوش میکشم
تو را به تصویر ...
2022/01/05 - 13:10