قاعدتا واصولا!
توهمان مسئله ی مهمی هستی،
که هر صبح برای حل کردنش بیدار میشوم!
منطقا وفی الواقع!
حل نمیشوی خب!
زور مغزم نمی رسد به این همه پیچیدگی در عمق چشم های مشکی ات!
فقط میماند یک موضوع کوچک...
که...
که...
اوه...
لبهایت!
2022/01/05 - 13:22
پیوست عکس:
photo_2021-12-25_09-17-23.jpg
photo_2021-12-25_09-17-23.jpg · 540x669px, 31KB