خدا تنها تنهاییهاست
که هیچوقت تورو تنها نمیزاره
2022/01/05 - 13:55