هر روز پلک های تو
فصل جدیدی لز زندگی رو ورق میزنه
سطر اول و مهمترین سطر اینه
خدا همیشه با ماست
پس بخواند با لبخند
2022/01/05 - 13:57