خدایا پخ آهش که نه
التماس میکنم دو راهی های
زندگیم رو از سر راهم بردار
مت همین یه راه رو هم اشتباه میرم
2022/01/05 - 14:04