عزیزان لذت دنیا کسی برد
که هم بخشیدو هم پوشید،هم خورد
هر انکس کیسه اش محکم گره خورد
خودش مُرد و زنش را دیگری بُرد
2022/01/08 - 09:58