روزهای تیره و تار زیادی گذشته است
من باز هم امید دارم
باید صبور باشیم
این روزها حالِ دلِ هیچکس خوب‌ نیست
آغوش هايمان ماه هاست که خالی مانده
ديوارِ اتاق هايمان پر شده از چوب خط این روزها
برای رهایی، برای شروعی نو
برای دوست داشتنی متفاوت
برای قدر دانستنِ تمامِ چيزهايی که
بی تفاوت از كنارشان گذشتیم
این روزها میگذرد و نورِ امید طلوع میکند ...
2022/01/09 - 10:21