نامه ای در جيبم
و گلی در مشتم...
غصه ای دارم با نی‌لبكی
سر كوهی گر نيست
تهِ چاهی بدهيد!
تا برای دل خود بنوازم
عشق جايش تنگ است...!
2022/01/09 - 14:27