شاید دوباره
شرارِ بوسه هایِ دلنشین تو
زنده کند این،
مرده ی بی جان را...
2022/01/09 - 14:31
پیوست عکس:
1.jpg