2022/01/09 - 17:17 در بوشهری ها
پیوست عکس:
خنده-دار-1.jpg
خنده-دار-1.jpg · 550x577px, 17KB
دیدگاه
majid_f45

بدبخت حضرت ادم خخخ

1400/10/20 - 10:50 ·
ber99keh

چرا بدبخت {-6-}خیلیم خوشبخته {-7-}

1400/10/20 - 10:51 ·
majid_f45

طفلی حق انتخاب هم نداشته خخخ

1400/10/20 - 10:54 ·
ber99keh

مگه حوای بیچاره حق انتخاب داشته {-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/20 - 11:24 ·
majid_f45

اره خب اون ابلیس رو هم پیش رو داشته خخخخ

1400/10/20 - 11:25 ·
ber99keh

ابلیس که انسان نبوده{-6-}{-6-}{-6-}

1400/10/20 - 11:27 ·
majid_f45

ولی شنیدم ابلیس بخاطر حوا به ادم سجده نکرد خخخ

1400/10/20 - 11:28 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/20 - 11:29 ·
majid_f45

بنده خدا ادم از اغاز دچار چالش ورقیب بوده خخخ

شاید برای همین دخترا رو زنده بگور میکردن خخخخخ

1400/10/20 - 11:38 ·
ber99keh

اونا مخ نداشتن که دخترا رو زنده بگور می کردن.اینطوری که دیگه زنی واسه ازدواج نبود{-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/20 - 11:44 ·
majid_f45

خب شاید به این نتیجه رسیده بودن عیا اصحاب کف بدون زن راحتترن خخخخ

1400/10/20 - 11:48 ·
ber99keh

اصحاب کهف هم زن داشتن و هم بچه {-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/20 - 11:48 ·
majid_f45

عه پس کجا بودن که با هاپو رفتن بهشت خخخ

1400/10/20 - 12:06 ·
ber99keh

اونا دنبال کار خوشون رفتن چه میدونستن میخابن چندصدسال {-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/20 - 12:15 ·
majid_f45

طفلکی ها چی کشیدن خخخ

1400/10/20 - 13:23 ·