مگو آن سخن کاندرو سود نیست
کزان آتشت بهره جز دود نیست

فردوسی

2022/01/09 - 21:47