هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

2022/01/09 - 21:52