وصالِ ما و شما
دیر متّفق گردد
که من اسیر نیازم؛
تو صاحب نازی...
2022/01/10 - 12:12