صبح و موهای رها در باد
میچسبد عجیب
با تو هم‌آغوشی و فریاد
میچسبد عجیب
جای چای تازه‌دم لب را بده
چون واقعا
2022/01/10 - 13:38