خدایا بزرگ ازت میخام ما انسانها اول به راه راست هدایت کنی بعد آرامش و آسایش عطا کنی.آمین

2022/01/10 - 22:43
دیدگاه
yasi

اینا باشه دیگه جهنم نمیری آ {-34-}

1400/10/20 - 22:56 ·
Amirkheirkhah33

چیکار کنیم ما خراب رفاقتیم

1400/10/21 - 10:39 ·
yasi

بعله کاملا مشخصه{-11-}

1400/10/21 - 10:44 ·
Amirkheirkhah33

{-33-}چاکرتیم رفیق{-29-}

1400/10/21 - 11:01 ·
yasi

مخلصیم{-26-}

1400/10/21 - 11:13 ·
Amirkheirkhah33

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/10/21 - 11:23 ·