سـلامتی....
به سلامتی دلی که شکست

ولی هنوز دل شکستن بلد نیست

به سلامتی اون عشقی که کنار کشید
تا عشقش خوشبخت بشه

به سلامتی این شبهای که

بالش هیچ عشقی خیس نباشه
2022/01/11 - 09:46