آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نكوست

آنكس كه به جملگی ترا تكيه بر اوست
چون چشم خرد باز كنی دشمنت اوست

2022/01/11 - 09:56