مهم نیست چند شنبه است
مهم نیست ساعت چند است
چه احمقانه زنده ام
چه وحشیانه نیستی
2022/01/11 - 11:05