چه می شود
اگر امروز بدون آنکه من گله ای کنم
از جمعه و نحسی هایش بگویم
از آن غروب نفس گیرش...
تو خودت پیدایت شود!
به اندازه ای که حال منم خوب شود
یا حتی به اندازه یک لبخند...
باور کن تمام جمعه هایم بوی عشق می گیرند...!!
2022/01/11 - 12:01
پیوست عکس:
1554728237166240_large.png
1554728237166240_large.png · 507x500px, 301KB