اصلاً
"جمعه"ها را بايد از روزهاي هفته حذف كرد...
"جمعه" يك اشتباه محاسباتي بود...
جمعه را بايد صبوري كرد...
بايد جان كَند...
بايد زد روي دور تند سريع ازش گذشت...
عاشقترين آدمِ دنيا هم كه باشي،
"جمعه" را برنميتابي
2022/01/11 - 12:09