از شبنم عشق خاک آدم گل شد
صد فتنه و شور در جهان حاصل شد


صد نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد
2022/01/11 - 12:58
پیوست عکس:
1559456164322255_large.png
1559456164322255_large.png · 357x500px, 166KB