از عشق تو
جز "شعر" نشد هیچ نصیبم
بی آنکه بفهمم،
شده یک شهر رقیبم
2022/01/11 - 14:30