هنگامی که ناخن ها بلند می شوند، ناخن ها را کوتاه میکنیم نه انگشتها را !
به همین ترتیب وقتی سوء تفاهمی پیش می آید ؛ غرورمان را زیر پا بگذاریم نه رفاقتمان را ....
2022/01/12 - 11:17