خسته دل داند بهای ناله را
شمع داند ٬ قدر داغ لاله را

هر دلی از سوز ما، آگاه نیست
غیر را در خلوت ما، راه نیست

حال بلبل، از دل دیوانه پرس
قصّه ی دیوانه، از دیوانه پرس
2022/01/12 - 11:53