محکم ترین برهان برای عاشقی
"اعتماد" است
کاش جای این همه حرف و حدیث
یکبار به او این اطمینان را بدهی
که قلبت برای او می تپد
چون عشق بدون اعتماد
تسبیح بی نخ است
2022/01/12 - 12:57