جملات زیبا در مورد صادق بودن:
صادق بودن ممکن نیست برای شما دوستان زیادی بیاورد. اما همیشه بهترین دوست را نصیب شما می کند!
2022/01/13 - 18:38