تو به کسی نیاز نداری که بهت بگوید چه کسی یا چه چیزی هستی. تو همانی هستی که هستی.
2022/01/13 - 18:48