در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا

صورت زیبا به مرور زمان ازبین میره
ولی قلب زیبا ابدی هست
2022/01/14 - 11:49