یادت باشه

از دست دادن اگه بشه یه عادت
بدست آوردن هم میشه یه ارزو
2022/01/15 - 11:06