اگه حق با تو باشه

دیگه نیازی به عصبانی شدن نیست
اما اگه حق با تو نیست
نباید عصبانی بشی باید
اشتباه خودت رو قبول کنی
2022/01/15 - 11:07