ناگزیر
از
سفرم
بی سر و سامان چون باد
به
گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد
كوچ تا چند
مگر ميشود از خويش گريخت
بال
تنها غم غربت به پرستوها داد

2022/01/16 - 09:15
پیوست عکس:
123268iiiuyy.jpg
123268iiiuyy.jpg · 432x575px, 46KB