هيچکس
سرش آنقدر شلوغ نيست که
زمان از دستش دربرود
و شما را از ياد ببرد
همه چيز برميگردد
به اولويت هاے آن آدم
اگر کسے تو را يادش رفت
فقط يک دليل دارد
جزو اولويت هايش نيستے
2022/01/16 - 09:22