کل انسانیت در این یک بیت خلاصه شده است:

ای که می‌گویی مسلمان باش
و میٖ خواری مکن .

مٖی بخور منبر بسوزان
مردم آزاری مکن!

2022/01/16 - 12:03