این سخت ترین حالتِ جان دادن بود ؛
او قلبِ مرا شکست و من بخشیدم ...

تقصیرِ خودم بود که عاشق شدم و ؛
بر گورِ غرورِ زخمی ام خندیدم ...
2022/01/16 - 14:35