چرا کشتیش؟

آقای قاضی آنلاین بود اما جواب نمیداد/
2022/01/16 - 19:51
دیدگاه
Farid

{-52-}

1400/10/26 - 19:53 ·
mohsen3335

خشن . {-18-}

1400/10/26 - 19:54 ·
roya15

{-14-}

1400/10/26 - 19:55 ·
yasi

حقش بود{-20-}

1400/10/26 - 19:57 ·
-extraordinary-

{-a105-}بخشش لازم نیس
اعدامش کنید

1400/10/26 - 19:58 ·
roya15

من لرم میکشم
بخشش ندارم

1400/10/26 - 20:01 ·
mohsen3335

شماها هیئت منصفه هستین ؟ {-18-}

1400/10/26 - 20:03 ·
-extraordinary-

{-18-}من فمینیسمم
هرچی خانومابگن حقه

1400/10/26 - 20:05 ·
roya15

نگین {-50-}

1400/10/26 - 20:06 ·
mohsen3335

باشع . {-27-}
در چنگ پلنگ تیز دندان .. غیر تسلیم و رضا کو چاره ای {-18-}

1400/10/26 - 20:08 ·
-extraordinary-

{-18-}افرین تسلیم باش

1400/10/26 - 20:13 ·
roya15

یاسی دمت گرم {-41-}

1400/10/26 - 20:17 ·
roya15

نگین تو ک گفتی اعدامش کنید {-34-}

1400/10/26 - 20:18 ·
yasi

فدات{-41-}

1400/10/26 - 20:20 ·
-extraordinary-

خو اون طرفو گفتم اعدام کنید{-7-}
تسلیمو به محسن گفتم{-7-} اگه اونم خطا کنه حکمش اعدامه{-18-}

1400/10/26 - 20:23 ·
roya15

{-1-}من ک کشتمش دیگه کی رو اعدام کنیم {-7-}

1400/10/26 - 20:24 ·
-extraordinary-

{-27-}هرکی ازین به بعد کار اشتباه کرد{-27-}

1400/10/26 - 20:25 ·
roya15

پ قبوله {-27-}

1400/10/26 - 20:33 ·
Farid

شما دخملا خطرناکین{-52-}

1400/10/27 - 03:47 ·
roya15

فرید عشقت بفرس اینجا یادش بدیم‌چطور بکشتت {-34-}

1400/10/27 - 09:54 ·