در تاریکی

نه بُعد مکان مهم است

و نه زمان.

تو بگو
2022/01/16 - 21:48
دیدگاه
sarzaminman101

در تاریکی

نه بُعد مکان مهم است

و نه زمان.

تو بگو

پشت پلک هایمان،

کجای زمان ایستاده ایم؟

1400/10/26 - 21:48 ·