بروید لای زندگی

غلت بزنید خوشی را

ببوسید همان را که باید

بیرون خبری نیست.. .

2022/01/16 - 22:05