از خــــویش نگویم سخنــــی تا که مبادا
روشن بشـــــود در دلِ آتشکــــده آتش

دیگرشده ام خسته از این خوابِ پریشان
باشد که کنــــد زنده مــرا خونِ سیاوش
2022/01/17 - 11:34