آری...
برای شنا کردن در جهت مخالف جریان رود، قدرت و جرات لازم است
هر ماهی مرده ای می تواند همسو با جریان آب حرکت کند!

2022/01/17 - 14:16